BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

Họ và tên

Đơn vị

Vai trò

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trưởng ban

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban

GS.TS. Trần Đức Viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban

GS.TS. Phạm Văn Cường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Phó Trưởng ban

GS.TS. Võ Quang Minh

Trường Đại học Cần Thơ

Thành viên

PGS.TS. Lê Thị Giang 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

TS. Phan Văn Khuê

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

TS. Ngô Thanh Sơn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

PGS.TS. Võ Hữu Công

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

BAN BIÊN TẬP

GS.TS. Trần Đức Viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

tdvien@vnua.edu.vn

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh

ngkloi@hcmuaf.edu.vn

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ttphuong@vnua.edu.vn

PGS.TS. Trần Quốc Vinh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

tqvinh@vnua.edu.vn

PGS.TS. Võ Hữu Công

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

vhcong@vnua.edu.vn

GS.TS. Võ Quang Minh  

Trường Đại học Cần Thơ

vqminh@ctu.edu,vn

GS.TS. Nguyễn Văn Thịnh  

Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

vnguyen@snu.ac.kr

GS.TS. Nitin Kumar Tripathi

Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thailand

nitinkt@ait.asia

GS.TS. Venkatesh Raghavan

Trường Đại học Osaka Nhật Bản

raghavan@omu.ac.jp

PGS.TS. Đào Nguyên Khôi  

Trường Đại học KHTN, ĐHQG HCM

dnkhoi@hcmus.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn  

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

nguyenquangtuan@hueuni.edu.vn

PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang  

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG HCM

cnxquang@hcmier.edu.vn

PGS.TS. Bùi Quang Thành

Trường Đại học KHTN, ĐHQG HN

thanhbq@vnu.edu.vn

PGS.TS. Đặng Trường An  

Trường Đại học KHTN, ĐHQG HCM

dtan@hcmus.edu.vn

TS. Lâm Đạo Nguyên

Trung tâm ứng dụng Công nghệ Vũ trụ HCM

ldnguyen@vnsc.org.vn

TS. Trần Đức Dũng

Đại học Kỹ Thuật Nanyang (NTU) Singapore

ducdung.tran@nie.edu.sg

BAN THƯ KÝ

Họ và tên

Đơn vị công tác

Vai trò

PGS.TS. Lê Thị Giang

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trưởng Ban

TS. Phan Văn Khuê

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

TS. Nguyễn Đình Trung

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

ThS. Đoàn Thanh Thủy

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên

ThS. Nguyễn Đức Thuận

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thành viên